Algemene informatie

Wat is Breed Schakelen?

Oorsprong en Visie

In het verleden zijn er diverse initiatieven geweest om leerlingen vanuit het speciaal onderwijs te laten overstappen naar (meer) reguliere scholen. De resultaten en opbrengsten hiervan waren vaak minder dan verwacht met teleurstelling voor de leerling en betrokkenen als gevolg.

Na deze trajecten te hebben geanalyseerd zijn er in het schooljaar 2019-2020 werkgroepen geformeerd met deelnemers die dagelijks ook ‘echt’ met zorgleerlingen aan de slag gaan.

Zowel vanuit het voortgezet speciaal onderwijs als de reguliere scholen is gewerkt aan een plan om een succesvolle overstap te bewerkstelligen en te waarborgen.

Het project ‘Breed Schakelen’ is dan ook een gezamenlijk project waar veel onderwijsprofessionals hun steentje in hebben bijgedragen.

De kracht van Breed Schakelen is dat iedereen die bij de leerling betrokken is ook actief een bijdrage levert. Daarnaast wordt er zeer planmatig gewerkt waardoor voor iedereen duidelijk is hoe het traject gaat verlopen. Belangrijk hierbij is dat er open gecommuniceerd wordt, vanuit vertrouwen wordt samengewerkt en het plan gezamenlijk wordt gedragen. Het plan dat wordt opgesteld is maatwerk en wordt ingevuld naar de ondersteuningsbehoeftes van de betreffende leerling.

Breed Schakelen is een planmatige werkwijze waarin drie fases worden doorlopen:

1. Signaleren

In deze fase worden potentiële schakelleerlingen in eerste instantie door de huidige (V)SO school geselecteerd. Er wordt onderzocht welke scholen mogelijk passend kunnen zijn om naartoe te schakelen. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

Wanneer er overeenstemming is bereikt volgt er een eerste knooppuntoverleg met de huidige (V)SO school, de beoogde schakelschool, ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.

2. Synchroniseren

Wanneer dit eerste gesprek positief is verlopen dan zal er een vervolggesprek worden gepland waaraan alle betrokken partijen zullen deelnemen. Uitgangspunt van dit tweede knooppuntgesprek is gezamenlijk het individueel integraal plan (IIP) dat voor de leerling wordt opgesteld aanvullen. Het ontwikkelingsperspectief dat de (V)SO school heeft aangeleverd is de basis van het plan. Samen wordt besproken hoe eventuele aandachtspunten en obstakels kunnen worden aangepakt zodat het schakelen van de leerling zo soepel en positief mogelijk gaat verlopen.

Tevens wordt gezamenlijk het tijdspad van het traject bepaald waarbij evaluatiemomenten worden vastgesteld.

3. Schakelen

Wanneer de leerling is gestart is het van belang dat er korte lijnen tussen de betrokkenen zijn. De procesbegeleider is vanaf de eerste fase betrokken en kan indien nodig adviseren, bijsturen en ondersteunen. Dit kan op verschillende niveaus van toepassing zijn. Afhankelijk van de vraag wordt er een inschatting gemaakt wie er welke rol kan/moet oppakken om het schakelen succesvol te laten verlopen.