Informatie voor zorg- en netwerkpartners

Wanneer een cliënt mogelijk in aanmerking komt om te schakelen naar een reguliere school dan is het van belang dat de mogelijkheden zorgvuldig worden onderzocht en besproken. Tijdens een oriënterend gesprek kan samen met de leerling, ouder(s) en huidige school worden bekeken of een overstap reëel en wenselijk is. Indien gewenst kan de procesbegeleider hierbij aansluiten.  

De eerste stap die gezet moet worden is het kenbaar maken van de wens op de huidige school. Van daaruit zal er een gesprek volgen om te onderzoeken of deze wens haalbaar en realistisch is. Als dit het geval is zal de procesbegeleider worden ingeschakeld om te vervolgstappen te bespreken.

In het vervolggesprek met de procesbegeleider zal worden gesproken over de mogelijke scholen die geschikt zijn om te schakelen. Hierbij worden zowel de praktische zaken (ligging, aanbod) als de inhoudelijke zaken (onderwijsconcept, inrichting zorgstructuur) meegenomen.

Het project Breed Schakelen is succesvol omdat alle betrokkenen rondom de leerling meehelpen om het traject te laten slagen. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerling. Samen wordt er een plan gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise.

Er wordt een actieve bijdrage verwacht waarbij een open communicatie en korte lijnen van groot belang zijn. U kent de cliënt/ leerling vaak al langere tijd en bent tevens op de hoogte van het functioneren buiten het onderwijs. Het is van belang dat er goede afstemming plaatsvindt waarbij afspraken worden gemaakt die door iedereen worden gedragen en nageleefd.

Het schakeltraject is een individueel maatwerk traject. Het streven is om de overstap binnen een schooljaar volledig te laten plaatsvinden. Hoe deze overstap verloopt is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerling. Bij het ene kind werkt een gefaseerde overstap het beste bij het andere juist meteen een volledige. Tijdens de evaluatiemomenten wordt er steeds kritisch gekeken en besproken of de overstap nog volgens planning verloopt of moet worden bijgestuurd.

De eerste stap is het gesprek aangaan met school, indien gewenst kunnen andere betrokkenen rondom te leerling en de procesbegeleider hierbij aansluiten. Samen bespreken we dan de voor- en nadelen van schakelen en waarom uw cliënt hier wel of juist nog niet aan toe is

Wanneer er gezamenlijk is geconcludeerd dat een overstap naar het reguliere onderwijs niet haalbaar is zal de procesbegeleider contact opnemen met het Samenwerkingsverband. Indien een traject binnen het VSO passend is zal er een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Bij

deze aanvraag zullen de evaluaties van het schakeltraject leidend zijn voor de commissie die de TLV aanvraag gaat beoordelen.