Informatie voor ouders

Om het schakelen naar een reguliere school succesvol te laten verlopen is de rol van u als ouder van groot belang. U kent uw kind het allerbeste en wanneer er een wens is om te schakelen dan is het van belang dat de mogelijkheden goed worden onderzocht. De eerste stap is om contact op te nemen met de school waar uw kind momenteel onderwijs volgt. Samen kan er een oriënterend gesprek worden gepland waarin de krachten en leerpunten worden besproken. Indien gewenst kan de procesbegeleider hierbij aansluiten.

Als de school signaleert dat uw kind ondersteuningsbehoeften heeft waar het reguliere voorgezet onderwijs (VO) aan tegemoet kan komen.

De eerste stap die gezet moet worden is het kenbaar maken van de wens op de huidige school. Van daaruit zal er een gesprek volgen om te onderzoeken of deze wens haalbaar en realistisch is. Als dit het geval is zal de procesbegeleider worden ingeschakeld om te vervolgstappen te bespreken.

In het vervolggesprek met de procesbegeleider zal worden gesproken over de mogelijke scholen die geschikt zijn om te schakelen. Hierbij worden zowel de praktische zaken (ligging, aanbod) als de inhoudelijke zaken (onderwijsconcept, inrichting zorgstructuur) meegenomen.

Het project Breed Schakelen is succesvol omdat alle betrokkenen rondom de leerling meehelpen om het traject te laten slagen. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van de leerling. Samen wordt er een plan gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise.

Van u als ouder wordt een actieve bijdrage verwacht waarbij een open communicatie en korte lijnen van groot belang zijn. U kent uw kind het beste en signaleert het snelste wanneer zaken wel of niet goed lopen. Daarnaast is het van belang dat de afspraken die worden gemaakt door iedereen worden gedragen en nageleefd.

Het schakeltraject is een individueel maatwerk traject. Het streven is om de overstap binnen een schooljaar volledig te laten plaatsvinden. Hoe deze overstap verloopt is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van uw kind. Bij het ene kind werkt een gefaseerde overstap het beste bij het andere juist meteen een volledige. Tijdens de evaluatiemomenten wordt er steeds kritisch gekeken en besproken of de overstap nog volgens planning verloopt of moet worden bijgestuurd.

De eerste stap is het gesprek aangaan met school, indien gewenst kunnen andere betrokkenen rondom te leerling en de procesbegeleider hierbij aansluiten. Samen bespreken we dan de voor- en nadelen van schakelen en waarom uw kind hier wel of juist nog niet aan toe is.le

Wanneer er gezamenlijk is geconcludeerd dat een overstap naar het reguliere onderwijs niet haalbaar is zal de procesbegeleider contact opnemen met het Samenwerkingsverband. Indien een traject binnen het VSO passend is zal er een Toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Bij deze aanvraag zullen de evaluaties van het schakeltraject leidend zijn voor de commissie die de TLV aanvraag gaat beoordelen.